Statut2019-12-04T10:47:46+02:00

Statutul
Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania
(A.P.A.P.R.)

Capitolul I: DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea Asociatiei

ASOCIATIA pentru PENSIILE ADMINISTRATE PRIVAT din ROMANIA (A.P.A.P.R) este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ creata in scopul protejarii intereselor, promovarii, afirmarii, dezvoltarii colaborarii si cooperarii in domeniul fondurilor de pensii private in Romania. Sintagma “fonduri de pensii private” desemneaza atat fondurile de pensii administrate privat, cat si fondurile de pensii facultative.

Art.2 Forma juridica

ASOCIATIA pentru PENSIILE ADMINSTRATE PRIVAT din Romania (A.P.A.P.R) este persoana juridica de drept privat romana, supusa legislatiei din Romania si este infiintata in baza dispozitiilor Cap.II al Ordonantei nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3 Sediul social

a) Sediul Asociatiei este situat in Bucuresti, cladirea Bucharest Financial Plaza (BFP), Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium, aripa sud-sud est, sector 3. Adresa de corespondenta a Asociatiei este de regula adresa sediului unde isi desfasoara activitatea Presedintele Asociatiei. Adresa se comunica tuturor membrilor Asociatiei, in termen de 3 zile calendaristice de la alegerea noului Presedinte.
b) Sediul Asociatiei poate fi stabilit la orice alta adresa din Bucuresti, prin hotararea Adunarii Generale a Asociatiei, conform prevederilor prezentului Statut.

Art.4 Durata de functionare

a) ASOCIATIA pentru PENSIILE ADMINSTRATE PRIVAT din ROMANIA (A.P.A.P.R) va functiona pe o perioada de timp nedeterminata.
b) Activitatea acesteia incepe de la data inregistrarii la Judecatoria Sectorului 1, Bucuresti.

Capitolul II: PRINCIPIILE SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.5 Principiile de organizare si functionare ale Asociatiei

5.1. Principii generale

a) A.P.A.P.R este o asociatie profesionala organizata pe principii profesionale si etice, specifice institutiilor financiare care promoveaza prin actiuni specifice interesele generale si/sau specifice ale pietei fondurilor de pensii private in Romania si sprijina dezvoltarea institutiilor participante in acest sector de activitate;
b) A.P.A.P.R se constituie ca interfata in sustinerea si protejarea intereselor comune ale membrilor in relatiile cu institutiile Statului, in special cu autoritatile ce reglementeaza si supravegheaza acest domeniu;
c) Reprezentarea si protejarea intereselor membrilor de catre A.P.A.P.R. se realizeaza prin propuneri legislative, dialogul cu toate institutiile in care activeaza membrii Asociatiei, supravegherea respectarii standardelor profesionale si pastrarea unor raporturi de concurenta loiala intre acestia pe pietele in care activeaza;
d) A.P.A.P.R actioneaza in scopul educarii populatiei si al castigarii increderii publice in activitatea fondurilor de pensii private, prin popularizarea si promovarea mecanismelor produselor de investitii financiare precum si prin supravegherea si controlul permanent al respectarii dispozitiilor legale in domeniu de catre societatile membre si agentii lor;
e) A.P.A.P.R isi va gestiona activitatea cu prudenta si responsabilitate, pentru a nu inregistra deficit anual in exercitiul sau bugetar. De asemenea, Asociatia isi proiecteaza cadrul bugetar pe un orizont multianual (3 ani), pentru o predictibilitate a situatiei sale financiare.

5.2. Principiile organizarii Asociatiei

a) A.P.A.P.R se organizeaza si functioneaza pe baza unor reguli care sa asigure o reprezentare eficienta, unitara si egala a intereselor membrilor sai.
b) Principiile care stau la baza organizarii si functionarii A.P.A.P.R.:

1. Etica profesionala;
2. Prevenirea utilizarii ilicite de catre membrii Asociatiei a informatiilor confidentiale sau privilegiate;
3. Transparenta, atat in operatiunile de piata cat si in activitatile interne;
4. Egalitatea membrilor;
5. Unitatea de interese a membrilor;
6. Promovarea intereselor membrilor Asociatiei si ale persoanelor care au calitatea de participanti la fondurile de pensii private;
7. Evitarea oricaror conflicte de interese;

c) Persoanele care reprezinta membrii in organismele de conducere ale A.P.A.P.R. vor fi persoane care:

 1. Lucreaza direct si sunt imputernicite de societatile membre, au o reputatie recunoscuta privind corectitudinea si probitatea morala;
 2. Au un nivel ridicat de competenta profesionala si experienta in domeniul financiar-bancarasigurari, in general, si cunostinte in domeniul pensiilor private;
 3. Au un nivel ridicat relational si de reprezentare (intern si international) de natura sa asigure sustinerea corespunzatoare a intereselor Asociatiei;
 4. Au experienta manageriala si institutionala;
 5. Prezinta garantii etice si morale privind respectarea intereselor tuturor membrilor si neutilizarea pozitiei detinute in organismele Asociatiei in scopuri personale sau ale societatii la care lucreaza.

5.3. A.P.A.P.R. garanteaza independenta absoluta a structurilor executive in exercitarea atributiilor specifice, in cadrul mandatului acordat.

Art.6 Obiectivele A.P.A.P.R.

A.P.A.P.R. isi propune realizarea urmatoarelor obiective:

a) Pentru participantii la piata fondurilor de pensii private – sa elaboreze sau sa participe la elaborarea de propuneri legislative, norme tehnice si principii profesionale, aplicabile in administarea fondurilor, in conformitate cu standardele internationale in domeniu si in concordanta cu reglemenarile legale in domeniu;
b) Sa participe la infiintarea si sa stabileasca relatii cu institutii ce reglementeaza si supravegheaza activitatea pietei fondurilor de pensii private, de natura sa asigure reflectarea drepturilor si intereselor membrilor sai in procesul elaborarii si aplicarii reglementarilor legale in domeniu;
c) Sa popularizeze si sa promoveze prin mijloace proprii, mecanismele produselor de pensii si investitii financiare, conceptele tehnice din domeniul pensiilor private in vederea educarii si cunoasterii populatiei in ceea ce priveste posibilitatilor si avantajele acestor activitati;
d) Sa asigure cadrul adecvat unei activitati de cooperare, asistenta si conlucrare, atat cu organisme guvernamentale, cat si cu organizatii si asociatii neguvernamentale, experti si orice alte persoane care activeaza in domeniu, din tara sau din strainatate, in vederea solutionarii oricaror probleme de interes comun, specifice obiectivelor Asociatiei;
e) Sa contribuie la dezvoltarea si ridicarea standardelor profesionale specifice activitatii fondurilor de pensii private, in scopul dezvoltarii mecanismelor pietei;
f) Sa constituie un centru de informare, documentare, schimb de experienta, organizare de intalniri interne si internationale, in cadrul domeniului sau de competenta;
g) Sa asigure un cadru favorabil solutionarii situatiilor conflictuale si a litigiilor care pot aparea in cadrul Asociatiei, cu privire la relatiile profesionale dintre administatorii fondurilor de pensii private;
h) Sa promoveze interesele membrilor printr-o colaborare permanenta cu institutiile care reglementeaza si supravegheaza piata si sa sprijine activitatea acesteia in directia adoptarii si aplicarii reglementarilor necesare bunei functionari a pietei fondurilor de pensii private;
i) Sa sesizeze organismele de supraveghere in domeniu asupra practicilor ilegale in activitatea furnizorilor de servicii financiare in domeniul pensiilor private in Romania;
j) Sa faca cunoscuta in strainatate activitatea fondurilor de pensii private administrate in Romania;
k) Sa coopereze cu asociatiile si organizatiile similare din alte tari si sa participe ca asociat cu drepturi depline, onorific sau observator la organisme si asociatii interne si internationale de profil, in vederea obtinerii de date si informatii si a realizarii unor schimburi de experienta;
l) Sa sprijine la nivelul Uniunii Europene, implementarea unor strategii de aplicarea uniforma a prevederilor legale in domeniul fondurilor de pensii private.

Art.7 Activitatile Asociatiei

7.1. In scopul atingerii obiectivelor mai sus mentionate, Asociatia va desfasura urmatoarele activitati:

a) Organizarea cadrului de colaborare si comunicare cu institutia de supraveghere si institutiile care reglementeaza si supravegheaza piata, precum si partenerii sociali pentru definirea si elaborarea standardelor profesionale specifice administrarii fondurilor de pensii private;
b) Organizarea de conferinte pentru dezbaterea si solutionarea problemelor majore specifice, elaborarea de studii privind prioritatile in reglementarea si organizarea fondurilor de pensii private;
c) Organizarea desfasurarii si/sau participarii Asociatiei si/sau a membrilor acesteia la conferinte, congrese, seminarii, colocvii etc., atat cu caracter intern, cat si cu caracter international, cu tematici ce se circumscriu scopului si obiectivelor prevazute de prezentul Statut sau sunt adiacente acestora;
d) Asigurarea cadrului organizatoric si administrativ necesar pregatirii personalului de specialitate al membrilor Asociatiei;
e) Organizarea de stagii si seminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai;
f) Efectuarea, cu acordul membrilor, a demersurilor necesare pentru afilierea Asociatiei la organisme internationale de profil;
g) Initierea de actiuni in vederea obtinerii si directionarii asistentei tehnice si consultantei internationale de specialitate, precum si a finantarii necesare pentru realizarea obiectivelor conforme prezentului Statut;
h) Asigurarea editarii de publicatii informative de specialitate, a unor lucrari de sinteza, studii de documentare, ce trateaza subiecte specifice domeniului pensiilor private;
i) Formularea de puncte de vedere unitare in legatura cu participarea membrilor Asociatiei la alte asociatii si organisme;
j) Exprimarea si sustinerea opiniilor comune ale membrilor referitoare la legislatia de specialitate din domeniul pensiilor private;
k) Realizarea, prin diferite alte mijloace, a obiectivelor stabilite, in conformitate cu prevederile prezentului Statut;
l) Colaborarea cu asociatii profesionale din domenii conexe pensiilor private, concretizata in semnarea de conventii de colaborare.

7.2. Asociatia va desfasura activitatile mentionate la pct.7.1, fara a afecta in vreun fel competentele celorlalte institutii ale pietei fondurilor de pensii private.

7.3. In scopul atingerii acestor obiective, Asociatia poate achizitiona proprietati si bunuri pe baza procedurilor de administrare/regulamentelor interne aprobate de catre Adunarea Generala.

Capitolul III: PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.8 Patrimoniul Asociatiei se constituie din:

 1. Cotizatiile membrilor varsate in contul Asociatiei. Cotizatia anuala ordinara datorata de membrii APAPR este stabilita in cuantum pentru fiecare tip de autorizatie obtinuta din partea CSSPP/ASF si anume ca administrator sau depozitar de fonduri de pensii administrate privat si/sau facultative. Cuantumul cotizatiei ordinare este stabilit si poate fi modificat de catre Adunarea Generala, anual, conform prevederilor actualului statut. In vederea aducerii la indeplinire a obiectivelor Asociatiei, la propunerea Consiliului Director, Adunarea Generala cu votul majoritatii simple (1/2+1) a membrilor prezenti si reprezentati, poate solicita membrilor achitarea unei cotizatii suplimentare, al carei cuantum este stabilit si modificat tot de Adunarea Generala;
 2. Dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
 3. Donatii ale persoanelor fizice din tara si din strainatate;
 4. Sponsorizari din partea persoanelor juridice romane sau straine, potrivit legii;
 5. Venituri realizate din activitati economice directe;
 6. Resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 7. Alte venituri prevazute de lege.

Art.9 Cotizatia membrilor

9.1. Cotizatia stabilita la punctul 8.1 se achita integral de catre fiecare membru in prima luna a anului pentru care aceasta este datorata. Cotizatia suplimentara stabilita conform art.8.1 alin 2 se va achita in termen de maximum 2 luni de la luarea deciziei de catre Adunarea Generala.

9.2. Depasirea cu mai mult de 30 zile calendaristice a termenelor de plata stabilite conform prezentului Statut conduce la propunerea Consiliului Director de excludere a membrului din A.P.A.P.R. In perioada de la data propunerii de excludere si pana la plata cotizatiei sau validarea propunerii de excludere de catre Adunarea Generala, membrul A.P.A.P.R.este suspendat din toate drepturile ce decurg din calitatea de membru. In perioada de suspendare membrul suspendat nu poate fi imputernicit pentru reprezentarea in nici un fel a altui/altor membri in cadrul A.P.A.P.R.

9.3. Membrii onorifici nu sunt cotizanti.

Art.10. Conturile Asociatiei

Asociatia poate avea conturi bancare in lei si/sau in valuta deschise la banci din Romania sau din strainatate.

Capitolul IV: MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art.11 Pot deveni membri ai Asociatiei persoanele juridice care dobandesc calitatea de administrator de fonduri de pensii conform prevederilor legale in vigoare precum si institutiile de credit care dobandesc calitatea de depozitar al fondurilor de pensii private. Fiecare membru va detine un numar de voturi proportional cu numarul de autorizatii obtinute din partea CSSPP, si anume ca administrator sau depozitar de fonduri de pensii facultative si/sau de pensii administrate privat. Membrii Asociatiei nu pot fi reprezentanti sau asociati ai unei organizatii ale carei interese sunt competitive sau contrare intereselor Asociatiei. A.P.A.P.R. este formata din:

 1. Membri onorifici;
 2. Membri.

Art.12 Membrii onorifici, in numar de maxim 5 (cinci), sunt alesi de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director dintre persoanele fizice a caror activitate profesionala in domeniul financiar-bancar-asigurari le confera experienta necesara activarii in domeniul pensiilor private. Membrii onorifici sunt alesi de catre Adunarea Generala a Asociatiei, cu 2/3 din voturilor celor prezenti si reprezentati, nu pot fi numiti membri in Consiliul Director si nu au drept de vot.

Art.13 Membrii Asociatiei sunt persoanele juridice mentionate la art.11 si nu reprezentantii legali ai acestor entitati, astfel ca membrii Asociatiei pot fi reprezentati de orice persoana care are calitatea de reprezentant legal la acel moment.

Art.14 Persoanele juridice care doresc sa devina membru trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art.11 si sa urmeze procedura stabilita in prezentul Statut.

14.1. Sa depuna la Secretariatul Asociatiei o cererea de aderare ca membru, adresata Presedintelui Asociatiei, impreuna cu o copie a deciziei de autorizare ca administrator sau depozitar emisa de catre Comisia de Supravegherea a Sistemului de Pensii Private (CSSPP). Cererea de aderare trebuie sa contina in mod obligatoriu urmatoarele:

a) datele de identificare ale societatii care doreste sa devina membru (denumire, sediu, CUI, numar registru comertului, capital social subscris si varsat, telefon, fax, e-meil, adresa web);
b) datele de identificare ale reprezentantiilor legali ai societatii care doreste sa devina membru (nume si prenume, functie, nr. telefon, fax, adresa e-mail);
c) angajamentul de respectare a prevederilor prezentului Statut si a regulamentelor adoptate de A.P.A.P.R. in aplicarea acestuia;
d) angajamentul de plata a cotizatiei.

14.2. Consiliul Director este obligat sa se pronunte asupra cererilor de aderare in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora la Secretariatul Asociatiei. Decizia Consiliului Director urmeaza a fi validata in cadrul primei Adunari Generale a Asociatiei.

14.3. Pana la validarea lor de catre prima Adunare Generala, membri isi vor putea exercita toate drepturile, cu exceptia dreptului de vot.

14.4.Societatile care detineau calitatea de membru A.P.A.P.R., dar care in prezent nu mai indeplinesc conditiile prevazute in art. 11, de la data adoptarii prezentului Statut isi inceteaza de drept calitatea de membru, fara a mai fi necesara vreo alta formalitate legala.

Art.15 Drepturile membrilor

15.1. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa-si exercite dreptul de vot, in conformitate cu prevederile prezentului Statut;
b) Sa participe la toate activitatile Asociatiei;
c) Sa participe la sedintele Adunarilor Generale ale Asociatiei;
d) Sa isi depuna si sa sustina candidatura unor membri pentru a fi alesi in organele de conducere, administrare si control financiar ale Asociatiei, in conformitate cu prevederile prezentului Statut;
e) Sa foloseasca denumirea “membru al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania”, fara a prejudicia interesele Asociatiei;
f) Sa consulte bazele de date, lucrarile, publicatiile si orice materiale documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de programele initiate de Asociatie pentru perfectionarea profesionala a membrilor sai;
g) Sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
h) Sa interpeleze membrii Consiliului Director si cenzorul asupra oricaror probleme ce au legatura cu conducerea si administrarea Asociatiei, cu ocazia Adunarilor Generale;
i) Sa faca parte din Comisiile de Specialitate;
j) Sa participe la dezbaterea oricaror probleme inscrise pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Asociatiei;
k) Sa beneficieze, in mod egal, de informatiile existente, care au legatura cu activitatea, procedurile de administrare si regulamentul intern al Asociatiei, inclusiv de informatii referitoare la membrii Asociatiei.

15.2. Membrii onorifici beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a) Sa participe la Adunarile Generale si la alte manifestari ale Asociatiei si sa prezinte puncte de vedere in legatura cu problemele aflate in dezbatere;
b) Sa consulte publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia;
c) Sa beneficieze de programele initiate de Asociatie pentru perfectionarea profesionala a membrilor sai;
d) Sa colaboreze la publicatiile Asociatiei.

15.3. Toti membrii Asociatiei au indatorirea de a contribui cu resurse proprii (timp de lucru, sali de sedinta) la realizarea activitatilor Asociatiei, in vederea minimizarii cheltuielilor acesteia.

Art.16 Obligatiile membrilor

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte Statutul si regulamentele Asociatiei;
b) Sa respecte mandatul acordat de Adunarea Generala, Consiliului Director si sa nu intreprinda actiuni individuale care contravin, sub orice forma, mandatului mentionat;
c) Sa contribuie nemijlocit la realizarea activitatilor propuse de catre Asociatie;
d) Sa urmareasca ridicarea standardelor profesionale ale activitatii fondurilor de pensii private, sa promoveze si sa respecte regulile de etica si conduita profesionala;
e) Sa achite toate obligatiile banesti stabilite de catre Adunarea Generala a Asociatiei;
f) Sa se abtina de la orice activitate ce ar prejudicia interesele Asociatiei;
g) Sa informeze organele de conducere ale Asociatiei despre orice situatie de incompatibilitate aparuta, in ceea ce priveste calitatea sa de membru;
h) Prin activitatea desfasurata sa creeze premisele existentei unui climat de concurenta loiala in activitatea fondurilor de pensii private;
i) Sa faca parte din Comisiile de Specialitate;
j) Sa informeze A.P.A.P.R. despre problemele de care iau conostinta sau masurile pe care le intreprind avand legatura cu interesele comune ale membrilor Asociatiei.

Art.17 Suspendarea si incetarea calitatii de membru

17.1. Calitatea de membru se suspenda in urmatoarele cazuri:

a) Neachitarea cotizatiei in termen de 30 de zile calendaristice de la data limita stabilita prin prezentul Statut;
b) Neparticiparea de 3 (trei) ori consecutiv la sedintele Adunari Generale;
c) La decizia organelor de conducere ale Asociatiei in conditiile prevazute in prezentul Statut;
d) Suspendarea autorizatiei de functionare a societatii membre de catre organul de supraveghere si control din domeniul in care activeaza.

Efectul suspendarii consta in ridicarea tuturor drepturilor membrilor acordate prin prezentul Statut. La expirarea perioadei de suspendare, respectivul membru reintra in toate drepturile detinute anterior. Perioada de suspendare pentru situatiile mentionate la lit. a, b si c este stabilita de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director si se adopta cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenti.

17.2. Calitatea de membru inceteaza in urmatoarele cazuri:

a) Retragerea membrului;
Oricare membru al Asociatiei are dreptul de a se retrage din Asociatie, prin depunerea unei cereri la Secretariatul Asociatiei, cu cel putin 3 luni inainte de data la care doreste sa inceteze calitatea de membru, cerere adresata Presedintelui Asociatiei.
b) Anularea/retragerea autorizatiei de functionare a societatii membre de catre organul de supraveghere si control din domeniul in care activeaza;
c) Deces, in cazul persoanelor fizice – membri onorifici;
d) Excludere.

17.3. Excluderea unui membru poate fi decisa numai de catre Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, in cazul in care se constata ca membrul respectiv nu a respectat Statutul si regulamentele Asociatiei.

17.4. Membrul respectiv poate participa la Adunarea Generala in care se dezbate propunerea Consiliului Director, fara a avea drept de vot, insa cu posibilitatea formularii unei aparari, aparare care va fi consemnata in procesul verbal al sedintei.

17.5. Retragerea sau excluderea unui membru nu afecteaza obligatia de plata a cotizatiei datorate pana la data incetarii calitatii de membru.

17.6. Incetarea/suspendarea calitatii de membru al Asociatiei duce automat la incetarea/suspendarea calitatii de membru in Consiliul Director.

Capitolul V: ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ASOCIATIEI

Art.18 Structura organizatorica a Asociatiei

18.1. Organismele Asociatiei sunt urmatoarele:

a) Adunarea Generala – organul suprem de conducere al Asociatiei;
b) Consiliul Director – organismul ce asigura administrarea Asociatiei;
c) Cenzorul – organul de control financiar intern al Asociatiei.

18.2. Activitatea curenta a Asociatiei se desfasoara prin intermediul Secretariatului Asociatiei, care este asigurat de catre Presedintele Asociatiei.

18.3. Organele de conducere si administrare vor functiona pe baza unor regulamente interne transparente, de natura sa permita verificarea activitatii acestora si a membrilor alesi si sa evite orice conflicte de interese sau foloase directe si indirecte rezultate din ocuparea unei pozitii in aceste organisme, precum si sanctiuni pentru incalcarea regulamentelor mentionate.

Art.19 Reprezentarea legala a Asociatiei

19.1. Asociatia este legal reprezentata in relatiile cu tertii de catre Presedintele Asociatiei si in absenta acestuia de catre Vicepresedintele Asociatiei. In relatia cu mass-media, Asociatia este reprezentata de catre Presedinte si Vicepresedinte. Cu informarea prealabila a membrilor Asociatiei, Consiliul Director poate acorda un mandat de reprezentare in relatia cu mass-media, stabilind si limitele acestui mandat, catre persoane special desemnate in acest scop. In cazul in care o hotarare a Adunarii Generale contravine interesului unui membru, acesta va avea dreptul sa faca publica pozitia sa, fiind insa obligat sa mentioneze care este hotararea majoritatii membrilor Asociatiei.

19.2. Presedintele poate delega reprezentarea legala Vicepresedintelui, in baza unui mandat expres.

19.3. Niciun membru al Consiliului Director sau oricare alt membru al Asociatiei nu poate sa faca declaratii, sa reprezinte Asociatia in relatiile cu tertii sau cu mass-media sau sa ia decizii in numele Asociatiei, altfel decat se mentioneaza in prezentul Statut.

19.4. Nerespectarea art. 19.3 determina excluderea membrului respectiv.

19.5. Persoanele care reprezinta membrii Asociatiei in Comisiile de Specialitate nu au atributii de reprezentare, aceasta fiind posibila doar la solicitarea si pe baza unui mandat expres al Consiliului Director.

Art.20 Adunarea Generala

20.1. Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei si este formata din toti membrii A.P.A.P.R. Adunarea Generala se convoaca trimestrial in sedinte ordinare sau, ori de cate ori este nevoie, in sedinte extraordinare.

20.2. Convocarea Adunarii Generale

a) Initiativa convocarii Adunarii Generale apartine Presedintelui. Adunarea Generala Extraordinara poate fi convocata de catre Consiliul Director la initiativa acestuia sau la cererea expresa a unui numar de 3 (trei) membri ai Asociatiei, care au dreptul de a propune convocarea Adunarii Generale Extraordinare;
b) Convocarea Adunarii Generale se efectueaza prin sistemul de posta electronica (e-mail) sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea datei fixate pentru tinerea Adunarii, de catre Secretariatul Asociatiei si precizeaza data, ora, locul de intrunire, precum si ordinea de zi a Adunarii Generale;
c) In cazul in care in respectiva Adunare Generala se va discuta modificarea Statutului Asociatiei, convocarea va cuprinde si textul integral al modificarilor propuse;
d) Materialele ce formeaza suportul de discutie pentru problemele incluse in ordinea de zi vor fi transmise membrilor in forma prevazuta la lit b), cu cel putin 5 zile calendaristice anterior datei Adunarii Generale.

20.3. Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale este necesara prezenta a cel putin 2/3 din totalul membrilor nesuspendati cu drept de vot, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut dispune altfel.

20.4. In cazul neindeplinirii conditiei specificate la punctul 20.3, urmatoarea Adunare Generala va avea loc la o data fixata initial si care a fost comunicata prin scrisoarea de convocare, fiind statutara, putand delibera si lua decizii, indiferent de numarul membrilor prezenti si reprezentati.

20.5. Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre Presedintele Asociatiei.

20.6. Participarea la Adunarea Generala:

a) Participarea poate fi directa sau prin reprezentare;
b) Participarea directa se realizeaza de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau Directorul General al societatii membre sau de catre o persoana din cadrul societatii, imputernicita in acest sens de catre persoanele mentionate. Pentru fiecare Adunare Generala mandatele vor fi certificate de Secretariatul General;
c) Fiecare membru poate delega, prin mandat, exercitarea dreptului sau de vot unui alt membru prezent la Adunarea Generala. Un membru nu poate reprezenta mai mult de doi membri absenti, cu exceptia votului pentru alegerea/revocarea membrilor Consiliului Director sau modificarea Statutului, cand un membru poate reprezenta numai un singur membru.

20.7. Exercitarea dreptului de vot

a) Fiecare membru al Asociatiei are dreptul sa voteze conform art. 11 din Statut. Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru membrii care se incadreaza in una din situatiile de suspendare prevazute in prezentul Statut.
b) De regula, hotararile Adunarii Generale se iau prin vot deschis, cu exceptia alegerii si revocarii membrilor Consiliului Director si al cenzorului, care se hotarasc, obligatoriu, prin vot secret. Propunerea de a se recurge la vot secret se supune aprobarii membrilor participanti, iar Adunarea va decide asupra acesteia cu majoritate simpla;
c) Membrul Asociatiei care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la vot;
d) Membrul Asociatiei care incalca prevederile de la lit.c) este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

20.8. Hotararile Adunarii Generale

a) La prima convocare, hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla (1/2+1) a voturilor valid exprimate de catre membrii prezenti si reprezentati, cu conditia ca numarul acestora sa nu fie mai mic de 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut dispune altfel;
b) In cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum pentru prima convocare, la cea de-a doua convocare hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla (1/2+1) a voturilor valid exprimate de catre membrii prezenti si reprezentati, indiferent de numarul acestora, cu exceptia cazurilor in care prezentul Statut dispune altfel;
c) Hotararile referitoare la excluderea unui membru, revocarea Presedintelui Asociatiei, a membrilor Consiliului Director, a cenzorului, precum si cele care vizeaza aprobarea membrilor onorifici, a continutului mandatului Consiliului Director, a bugetului si bilantului Asociatiei se adopta cu votul a 2/3 din numarul voturilor exprimate de membrii prezenti si reprezentati, cu conditia ca numarul acestora sa nu fie mai mic de 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei;
d) Hotararea de modificare a Statutului Asociatiei precum si cele referitoare la dizolvarea, lichidarea si/sau instrainarea patrimoniului propriu se adopta cu votul a 3/4 din numarul membrilor prezenti si reprezentati, cu conditia ca acesta sa nu fie mai mic de 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei;
e) Alegerea membrilor Consiliului Director precum si al cenzorului se va face in ordinea descrescatoare a numarului de voturi, cu conditia ca voturile exprimate sa reprezinte mai mult de 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei;
f) Hotararile referitoare la alte probleme decat cele prevazute in prezentul articol pot fi luate si prin conferinta telefonica sau video ori prin corespondenta, inclusiv prin fax si alte mijloace electronice de comunicare (posta electronica/e-mail). In cazul in care membrii convin in unanimitate, deciziile Adunarii Generale pot fi luate si printr-o hotarare semnata de toti membrii Asociatiei;
g) Lucrarile Adunarii Generale vor fi consemnate intr-un proces verbal semnat de Presedintele Asociatiei;
h) Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale prezentului Statut, sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva;
i) Hotararile luate de Adunarea Generala, contrare legii sau dispozitiilor prezentului Statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

20.9. Atributiile Adunarii Generale:

a) Propune si aproba cu 2/3 din voturile valide ale membrilor prezenti si reprezentati continutul mandatului Consiliului Director pentru activitatea pe care o va desfasura intr-un an de mandat;
b) Alege si revoca membrii Consiliului Director;
c) Alege si revoca cenzorul si stabileste cuantumul indemnizatiilor si altor drepturi pecuniare ale acestuia;
d) Alege Presedintii Comisiilor de Specialitate, care au fost desemnati de catre Consiliul Director;
e) Ratifica deciziile Consiliului Director privitoare la primirea de noi membri;
f) Aproba bilantul anual si raportul cenzorului;
g) Aproba procedurile de administrare/regulamentele interne, raportul de activitate al Consiliului Director si descarcarea de gestiune a acestuia;
h) Adopta bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei si stabileste cuantumul cotizatiei de aderare si a cotizatiei suplimentare datorate de membrii la propunerea Consiliului Director;
i) Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, la gajarea, ipotecarea si inchirierea bunurilor aflate in proprietatea Asociatiei;
j) Hotaraste cu privire la participarea A.P.A.P.R. la societati comerciale;
k) Hotaraste cu privire la modificarea Statutului Asociatiei;
l) Hotaraste cu privire la actionarea in justitie a Presedintelui, membrilor Consiliului Director sau cenzorului pentru prejudiciile aduse Asociatiei;
m) Hotaraste asupra aderarii/afilierii A.P.A.P.R. la federatii, uniuni sau asociatii similare din strainatate;
n) Aproba propunerile privind primirea de catre Asociatie de donatii, legate si subventii, urmarind indeplinirea conditiilor de onorabilitate si inexistenta conflictelor de interese;
o) Analizeaza si aproba raportul anual de activitate al Asociatiei precum si modul de utilizare a fondurilor provenite din cotizatiile varsate anual de membrii acesteia, corelat cu indeplinirea atributiilor prevazute in Statut;
p) Hotaraste in legatura cu infiintarea de filiale si orice alte probleme care intra in sfera de activitate a Asociatiei;
s) Solutioneaza contestatiile introduse impotriva masurilor de sanctionare luate impotriva membrilor.

Art.21 Organizarea si functionarea Consiliului Director

21.1. Consiliul Director are in componenta sa un numar impar (3, 5 sau 7) de membri, dintre care unul este Presedinte si unul Vicepresedinte. Membrii Consiliului Director vor fi alesi prin vot dintre toti membrii Asociatiei.
21.2. Alegerea membrilor Consiliului Director se face de catre Adunarea Generala, care va stabili numarul membrilor Consiliului Director la fiecare sesiune de alegeri. Asociatia va face demersurile juridice pentru inregistrarea la instanta competenta a membrilor Consiliului Director.

21.3. Membrii Consiliului Director isi desfasoara activitatea pentru un mandat de 3 (trei) ani.

21.4. Presedintele si Vicepresedintele se aleg de Consiliul Director dintre membrii acestuia. La expirarea Mandatului, acestia pot fi realesi numai pentru inca un mandat consecutiv. Atat persoana care reprezinta Presedintele in cadrul Consiliului Director, cat si persoana care reprezinta Vicepresedintele trebuie sa cunoasca foarte bine limba engleza, iar unul dintre ei trebuie fie vorbitor nativ de limba romana.

21.5. Consiliul Director se reuneste ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe luna iar hotararile vor fi luate prin consens; in cazul in care consensul nu se poate realiza, hotararea va fi luata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti. Consiliul Director se reuneste la initiativa Presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai.Dezbaterile se vor consemna intr-un proces verbal. Societatile membre vor fi informate de hotararile adoptate de Consiliul Director.

21.6. Criterii de eligibilitate ale persoanelor care reprezinta membrii in Consiliul Director

Persoanele care reprezinta membrii in Consiliul Director trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa fie absolventi ai invatamantului superior;
b) sa aiba o practica de cel putin 5 ani in domeniul financiar, bancar, asigurari, juridic sau administrarea fondurilor de investitie;
c) sa se bucure de o buna reputatie civica si integritate morala;
d) sa nu fi suferit condamnari sau sanctiuni penale ramase definitive si irevocabile;
In plus, persoana care reprezinta in Consiliul Director societatea care are calitatea de Presedinte trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
e) sa cunoasca cel putin o limba straina de circulatie internationala;
f) sa aiba experienta manageriala de minimum 3 ani;
g) sa posede cunostinte si practica profesionala de minimum 5 ani in domeniul financiar, bancar, asigurari sau juridic.

21.7. La depunerea candidaturii, membrii Asociatiei vor prezenta, odata cu candidatura, o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea de catre persoana care ii va reprezenta in cadrul Consiliului Director a criteriilor de mai sus, cu mentionarea si explicarea oricaror elemente de natura sa le afecteze onorabilitatea (cercetari penale in curs, acuzatii publice etc.), precum si in legatura cu existenta unor potentiale conflicte de interese datorate activitatii sale sau a afiliatilor sai in institutii ale pietei fondurilor de pensii private. In cazul in care exista elemente de natura celor prevazute la alineatul anterior, acestea vor fi aduse la cunostinta Adunarii Generale, spre a se lua o decizie in privinta acceptarii sau refuzului candidaturii.

21.8. Incetarea mandatului Presedintelui, a membrilor Consiliului Director si a Presedintilor Comisiilor de Specialitate

Pe durata mandatului, Presedintele, membrii Consiliului Director si Presedintii Comisiilor de Specialitate isi inceteaza exercitarea functiilor respective in urmatoarele cazuri:

a) deces;
b) retragere;
c) nerespectarea hotararilor Adunarii Generale;
e) existenta unor conflicte de interese.
f) in situatia incetarii calitatii de membru al Asociatiei conform art. 17.2.

Constatarea si hotararea revocarii in cazurile de mai sus se face in cadrul Consiliului Director al Asociatiei si va fi validata in prima Adunare Generala, cu exceptia lit. f, cand incetarea opereaza de drept.

21.9. Atributiile Consiliului Director:
a) Propune Adunarii Generale modificarile Statutului Asociatiei;
b) Respecta continutul mandatului stabilit de catre Adunarea Generala si ia toate masurile necesare in vederea indeplinirii acestui mandat. Nerespectarea acestui mandat sau orice actiune individuala a unui membru care nu se incadreaza in limitele mandatului duce la excluderea membrului din Asociatie;
c) Raportarea, cu regularitate, catre Adunarea Generala a actiunilor intreprinse in vederea aducerii la indeplinire a mandatului;
d) Intocmeste proiectul de buget, pe care-l supune aprobarii Adunarii Generale;
e) Stabileste ordinea de zi a Adunarii Generale;
f) Prezinta si supune aprobarii Adunarii Generale bilantul, insotit de raportul Cenzorului;
g) Se pronunta asupra cererilor de aderare la Asociatie si propune excluderea membrilor din Asociatie, in conditiile prezentului Statut;
h) Aproba structura organizatorica a Asociatiei;
i) Aproba incheierea sau rezilierea contractelor civile si comerciale, cu exceptia celor care sunt de competenta exclusiva a Adunarii Generale;
j) Exercita dreptul de vot, in conformitate cu prevederile prezentului Statut;
k) Propune Adunarii Generale aprobarea primirii de catre Asociatie, de donatii, legate si subventii, urmarind indeplinirea conditiilor de onorabilitate si inexistenta conflictelor de interese;
l) Exercita orice alte competente delegate de catre Adunarea Generala, conform cu prevederile prezentului Statut si cu regulamentele Asociatiei.

21.10. Deciziile Consiliului Director vor fi luate prin consens, iar in cazul in care consensul nu se poate realiza, decizia va fi luata cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

Art. 22. Presedintele si Vicepresedintele A.P.A.P.R.

22.1. Presedintele este reprezentantul legal al A.P.A.P.R. in relatiile cu persoanele fizice si persoanele juridice, precum si in fata autoritatii judecatoresti.

22.2. Presedintele are urmatoarele atributii:
a) conduce, supravegheaza si indruma activitatea A.P.A.P.R.;
b) incheie orice fel de acte juridice circumscrise scopului Asociatiei si angajeaza patrimonial Asociatia, in conformitate cu prezentul statut si/sau reglementarile aprobate de Consiliul Director, dupa caz;
c) asigura colaborarea A.P.A.P.R. cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, autoritati de supraveghere precum si cu alte organizatiile neguvernamentale;
d) asigura elaborarea rapoartelor si a oricaror alte materiale, inclusiv a bugetului de venituri si cheltuieli si a raportului anual de activitate, care se supun analizei si aprobarii Adunarii Generale;
e) aproba, in limitele bugetului aprobat, eliberarea de fonduri banesti pentru derularea activitatilor A.P.A.P.R.;
f) informeaza periodic Consiliul Director asupra stadiului de realizarea a decizilor luate la nivelul A.P.A.P.R.;
g) asigura convocarea Adunarii generale si Consiliului Director si conduce sedintele de lucru.

22.3. Vicepresedintele A.P.A.P.R. sprijina activitatea Presedintelui ori de cate ori este necesar, preluand atributiile acestuia in cazurile mentionate de prezentul statut.

Art.23 Cenzorul

23.1. Cenzorul asigura controlul financiar intern al Asociatiei, este ales pentru un mandat de 2 ani si trebuie sa fie expert contabil; pe aceeasi perioada si in aceleasi conditii se alege si un cenzor supleant ce nu va fi remunerat decit in cazul in care exercita atributiile de cenzor.

23.2. Criteriile de eligibilitate a cenzorului (care trebuie sa fie indeplinite cumulativ) sunt urmatoarele:
a) sa fie cetatean roman cu domiciliul in Romania;
b) sa fie absolvent al invatamantului superior;
c) sa posede cunostinte si practica profesionala de minimum 5 ani in domeniul economic, financiar, bancar, asigurari, juridic;
d) sa se bucure de o buna reputatie civica si integritate morala;
e) sa nu fi suferit condamnari sau sanctiuni penale ramase definitive si irevocabile;
f) sa nu aiba calitatea de ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau de sot (sotie) a (al) unuia dintre membrii Consiliului Director al Asociatiei.

Candidatii vor prezenta, odata cu candidatura, o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriilor de mai sus, cu mentionarea si explicarea oricaror elemente de natura sa le afecteze onorabilitatea (cercetari penale in curs, acuzatii publice etc.), precum si in legatura cu existenta unor potentiale conflicte de interese datorate activitatii sale sau a afiliatilor sai in institutii ale pietei fondurilor de pensii private. In cazul in care exista elemente de natura celor prevazute la alineatul anterior, acestea vor fi aduse la cunostinta Consiliului Director, spre a se lua o decizie in privinta cenzorului in cauza.

23.3. Cenzorul trebuie sa-si exercite personal mandatul in cadrul Asociatiei.

23.4. Atributiile Cenzorului:
a) In cursul exercitiului financiar, verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, registrele de evidenta contabila si inainteaza rapoarte lunare Consiliului Director, prezentand rezultatele verificarii;
b) La incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul Director asupra conturilor, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand Adunarii Generale un raport scris;
c) La lichidarea Asociatiei controleaza operatiunile de lichidare.

23.5. Atributiile Cenzorului, precum si modul de exercitare a acestora se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

Art.24 Comisiile de Specialitate ale A.P.A.P.R.

24.1. In cadrul A.R.P.A.P. vor functiona 7(sapte) Comisii de Specialitate, care isi vor desfasura activitatea in urmatoarele domenii: juridic, actuariat, operatiuni, marketing, financiar-contabil, investitii si disciplinar.

24.2. Fiecare Comisie va fi constituita din 4 (patru) specialisti si va fi coordonata de o persoana care trebuie sa fie un bun cunoscator al domeniului fondurilor de pensii private.Coordonatorii celor 7 (sapte) Comisiii de Specialitate sunt alesi dintre membrii Consiliului Director.

24.3. Membrii Comisiilor de Specialitate sunt desemnati de catre Consiliul Director, pe baza propunerilor inaintate de catre societatile membre.

24.4. Activitatea fiecarei Comisii este stabilita de catre Consiliul Director si este parte a mandatul dat de catre Adunarea Generala Consiliului Director

24.5. Coordonatorul fiecarei Comisii raporteaza Consiliului Director rezultatele negocierilor purtate cu institutiile care reglementeza si supravegheaza piata pensiilor private sau orice alte organisme care isi desfasoara activitatea in acest domeniu.

24.6. Dupa fiecare intalnire cu reprezentantii institutiilor si organismelor mentionate, prin grija coordonatorul Comisiei se va intocmi un proces-verbal al intalnirii de catre membrul care a asigurat sala de sedinte, document ce va fi transmis tuturor membrilor Asociatiei in termen de 7 (sapte) zile calendaristice de la data la care a avut loc intalnirea.

Art.25 Secretariatul Asociatiei

25.1. Activitatea operativa a Asociatiei este asigurata de Secretariatul Asociatiei.

25.2. Principalele atributii ale Secretariatului Asociatiei sunt:
a) Crearea cadrului organizatoric necesar indeplinirii corecte si eficiente a obiectivelor Asociatiei;
b) Pregatirea desfasurarii Adunarilor Generale ale Asociatiei si convocarea membrilor acesteia;
c) Pregatirea desfasurarii sedintelor Consiliului Director al Asociatiei;
d) Tinerea evidentei varsamintelor cotizatiei;
e) Intocmirea si pastrarea proceselor verbale ale Adunarilor Generale si ale sedintelor Consiliului Director si asigurarea conditiilor de consultare a acestora de catre membrii Asociatiei, precum si transmiterea operativa a rezultatului hotararilor si rezolutiilor organelor de conducere si administrare ale Asociatiei;
f) Asigurarea legaturii permanente intre membrii Asociatiei, precum si intre acestia si organele de conducere ale Asociatiei;
g) Organizarea arhivarii si pastrarii documentelor Asociatiei, conform reglementarilor in vigoare;
h) Alte atributii care ii revin potrivit prezentului Statut.

Capitolul VI: RASPUNDEREA MEMBRILOR. SANCTIUNI

Art.26 Sanctiuni

26.1. Consiliul Director poate propune Adunarii Generale aplicarea unei sanctiuni numai dupa analizarea raportului comisiei de disciplina. In baza propunerii Consiliului Director, Adunarea Generala are competenta de a hotari si aplica urmatoarele sanctiuni:

a) Avertisment;
b) Suspendarea calitatii de membru;
c) Excluderea membrului din Asociatie.

26.2. Sanctiunile prevazute la alin. 1 se aplica in urmatoarele cazuri:

a) Nerespectarea obligatiilor ce incumba fiecarui membru, potrivit prevederilor prezentului Statut si Regulamentelor Asociatiei;
b) Desfasurarea unor activitati neconforme cu obiectivele stabilite in Capitolul II din prezentul Statut;
c) Alte fapte ce prejudiciaza interesele comune ale membrilor Asociatiei.

26.3. Consiliul Director va supune aprobarii Adunarii Generale normele de procedura privind solutionarea pe cale arbitrala a situatiilor conflictuale ce pot aparea in cadrul Asociatiei si/sau intre Asociatie si membrii sai.

Capitolul VII: DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.27 Dizolvarea si lichidarea

27.1. Asociatia isi pierde personalitatea juridica si se dizolva in conformitate cu prevederile legale in materie.

27.2. La dizolvarea Asociatiei, lichidarea patrimoniului se va face conform legii

27.3. Dupa dizolvarea Asociatiei si plata tuturor datoriilor si obligatiilor de orice fel, fondurile si activele ramase vor fi impartite intre membrii Asociatiei la data hotararii lichidarii, proportional cu vechimea (ani si luni), calculata de la data aprobarii Consiliului Director privind admiterea sa in Asociatie. Membrii care au parasit Asociatia inaintea datei hotararii lichidarii nu participa la impartirea patrimoniului ramas, indiferent de motivul parasirii Asociatiei.

Capitolul VIII: SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.28 Litigiile dintre membrii Asociatiei

Litigiile care apar intre membrii Asociatiei, intre membrii si Asociatie vor fi incredintate spre judecare unui Consiliu de Onoare, format din 3 membri, alesi de Adunarea Generala.

Art.29 Litigiile cu tertii

Litigiile care se vor ivi intre Asociatie si terte persoane se vor solutiona pe cale amiabila sau, iar daca nu este posibil, de catre instantele judecatoresti competente.

Capitolul IX: DISPOZITII FINALE

Art.30 Denumirea, sediul, sigla si stampila Asociatiei vor fi prezente in toate documentele emise de aceasta.

Art.31 Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie.